หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

Terms of Uses

ข้อตกลงการใช้บริการของบริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด

บริการต่างของ JOBPUB.COM จะมีไว้สำหรับผู้หางาน หรือ ผู้ใช้งานอื่น เช่น ประประกอบการที่ลงโฆษณา การเข้าสู่เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์ดังกล่าวและการใช้เนื้อหารวมถึงบริการต่าง ๆ ที่แสดงผ่านเว็บไซต์ JOBPUB.COM อยู่ภายใต้บังคับแห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ต่อจากนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์“)

หากท่านไม่ยินยอมปฎิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และ/หรือ ไม่ยินยอมปฎิบัติตามมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล โปรดกรุณาอย่าเข้าร่วม เกี่ยวข้อง เข้าสู่เนื้อหาของเว็บไซต์ ดู ดาวน์โหลด หรือใช้บริการใด ที่ JOBPUB.COM การที่ท่านยังคงใช้เว็บไซต์ของเรา แสดงว่าท่านได้ยอมรับแล้วว่า ท่านรับทราบ อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลของเรา และท่านตกลงผูกพันตนตามบทบัญญัติทั้งปวงทั้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์ และมาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น JOBPUB.COM ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติม ลบทิ้ง หรือ ปรับแก้มาตรการด้านข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง สิทธิของท่านในการเข้าสู่เว็บไซต์และการให้บริการของ JOBPUB.COM จะสิ้นสุดลงเมื่อท่านได้แจ้งต่อ JOBPUB.COM ถึงการบอกกล่าวของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เป็นที่ยอมรับ มิฉะนั้นการที่ท่านยังคงใช้งาน จะถือเป็นการตกลงยอมรับของท่านต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปวง และการเปลี่ยนแปลงทั้งปวงเหล่านั้นจะมีผลผูกพันต่อท่าน1. ข้อตกลงที่สมบูรณ์
ข้อตกลงรวมทั้งนโยบายความเป็นส่วนตัวในที่นี้ถือเป็นข้อตกลงระหว่างท่านและ Jobpub.com เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่ข้อตกลงนี้มีส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ส่วนที่ว่าดังกล่าวในข้อตกลงนี้จะถือว่าไม่อยู่ในข้อตกลงนี้ และไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อตกลงในส่วนที่เหลือ หัวข้อต่างๆ ในข้อตกลงนี้ใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและไม่มีผลทางกฎหมายหรือทางนิติกรรมสัญญาใดๆ2.เนื้อหาของผู้ใช้งาน
เนื้อหาใดก็ตามที่ท่านเสนอ อัพโหลด หรือนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) ถือเป็นทรัพย์สินของท่านหรือของผู้ ออกใบอนุญาตของท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ท่านเสนอ อัพโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตาม จะถือว่าท่านได้ยินยอมและ/หรือรับรองว่าเจ้าของเนื้อหาดังกล่าวได้อนุญาตและมอบสิทธิที่มีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว สามารถใช้ได้ตลอดโดยไม่สามารถเพิกถอนสิทธิได้ ไม่มีการเสียค่าลิขสิทธิ์ซ้ำ ไม่มีการใช้สิทธิแบบเด็ดขาดและสามารถใช้ได้ทั่วโลกให้แก่ Jobpub.com แล้ว (โดยไม่มีการจำกัดสิทธิในการออกใบอนุญาตย่อย) ภายใต้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดและภายใต้ธรรมสิทธิ (ซึ่งได้มีการยกเลิกไปแล้ว) เพื่อให้ Jobpub.com สามารถคัดลอก จัดทำซ้ำ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แปล ตีพิมพ์ จำหน่าย นำเสนอ แสดง ส่งข้อมูลและใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานในรูปแบบหรือสื่อใดๆ ก็ตาม ห้ามเสนอ อัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์บนเว็บไซต์ และท่านได้รับรองด้วยตนเองแล้วว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งหมดไม่ได้เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเสนอ อัพโหลด หรือเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
นอกจากนี้ ท่านยังได้รับรองด้วยตัวเองว่าท่านมีสิทธิที่จะมอบสิทธิทั้งหมดที่ได้รับการอนุญาตแล้วแก่ Jobpub.com ในข้อตกลงฉบับนี้ หรือรับรองว่าผู้ถือสิทธิดังกล่าวซึ่งรวมทั้งธรรมสิทธิ ได้ยกเลิกสิทธิดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงและมีผลแล้ว และ/หรือได้มอบสิทธิให้ท่านดำเนินการอนุญาตต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้โดยมีผลบังคับใช้และไม่มีการเพิกถอนสิทธิดังกล่าว ในกรณีที่ท่านเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้งานในพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ ท่านได้ยินยอมให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าดู ชม แสดง ดาวน์โหลด จัดเก็บ ใช้งาน ส่งข้อมูล จัดทำซ้ำ และพิมพ์เนื้อหาของผู้ใช้งานได้โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่เป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้งานที่มีการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์จะถือเป็นเจ้าของเนื้อหาของผู้ใช้งานและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่อยู่ในเนื้อหาดังกล่าว
ปัจจุบัน Jobpub.com ได้ (ก) ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงงานต่างๆ ที่มีการจัดไว้ให้บนเว็บไซต์ Jobpub.com Job (ข) เสนอกลไกต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดเก็บใบสมัครงานได้ และ (ค) ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสมัครงานต่างๆ แบบออนไลน์ได้ (“บริการ”) ในการให้บริการดังกล่าว Jobpub.com ทำหน้าที่เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่และประกาศเนื้อหาของผู้ใช้งานแบบออนไลน์ และไม่มีภาระผูกพันธ์ที่จะต้องคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้งาน การสื่อสาร หรือข้อมูลล่วงหน้า และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบการคัดกรองหรือตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้งานที่เผยแพร่โดยผู้ใช้งานต่างๆ อย่างไรก็ตาม Jobpub.com อาจจะทำการพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่เป็นการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เป็นโทษ ก่อให้เกิดการแตกแยก เป็นที่น่ารังเกียจหรือผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการละเมิดสิทธิ เป็นอันตรายหรือคุกคามความปลอดภัยของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Jobpub.com ขอสงวนสิทธิที่จะลบผู้ใช้งานที่ละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ ละเมิดกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่างๆ ออกจากระบบและป้องกันไม่ให้มีการเข้าชมเว็บไซต์และ/หรือใช้งานเว็บไซต์อีกต่อไป Jobpub.com อาจจำเป็นต้องดำเนินการต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวอาจทำความเสียหายหรือก่อให้เกิดพันธกรรมแก่ Jobpub.com ได้
Jobpub.com ไม่รับรองและไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความคิดเห็นหรือคำพูดใดก็ตามที่ลงบนเว็บไซต์ และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม Jobpub.com ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ ท่านจะต้องรับผิดชอบประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์และประโยชน์ของข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เผยแพร่บนหรือผ่านทางเว็บไซต์ด้วยตนเอง

 

3. ข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์
บุคคลทั่วไปและนายจ้างสามารถใช้งานเว็บไซต์ของ Jobpub.com เพื่อหางานและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ หรือเพื่อมองหาลูกจ้างที่ต้องการได้โดยต้องมีวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย ตามเงื่อนไขข้อหนึ่งในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านได้รับรองด้วยตนเองและให้การยินยอมแล้วว่าจะไม่ใช้งาน (หรือวางแผน สนับสนุน หรือช่วยผู้อื่นในการใช้งาน) เว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อข้อตกลง เงื่อนไข หรือการแจ้งเตือน หรือกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านต้องรับผิดชอบการใช้งานเว็บไซต์ให้เป็นไปตามข้อตกลงฉบับนี้ Jobpub.com ไม่อนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์ และท่านให้การยินยอมว่าจะไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อกระทำสิ่งต่อไปนี้เป็นอันขาด

เพื่อกระทำความผิดทางอาญา หรือสนับสนุนการกระทำที่จะก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญา หรือก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือไม่ก็เป็นการละเมิดกฎหรือข้อบังคับภายในท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐและข้อบังคับที่ใช้ควบคุมการส่งข้อมูล การส่งออก การส่งข้อมูลซ้ำหรือการส่งออกข้อมูลทางเทคนิคซ้ำ โดยไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้
เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นเท็จและไม่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวท่านเองหรือผู้อื่น เกี่ยวกับองค์กรของท่านหรือองค์กรอื่น และ/หรือ เกี่ยวกับบันทึกของท่านหรือของผู้อื่น
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่ผิดกฎหมาย เป็นการขมขู่ หมิ่นประมาท รังควาน สบประมาท หยาบคาย อนาจาร ลามก ดูหมิ่น คุกคามความเป็นส่วนตัว น่ารังเกียจ หรือขัดต่อหลักมนุษยชาติหรือเชื้อชาติ
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่ท่านไม่มีสิทธิที่จะกระทำการดังกล่าว
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลใดก็ตาม
ดัดแปลง ทำลาย หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของท่าน หรือขัดขวางมิให้ผู้อื่นสามารถเข้าชมหรือใช้บริการหรือเนื้อหาของผู้ใช้งาน
ทำลายกระแสการสื่อสารที่ดำเนินอยู่ตามปกติหรือกระทำการใดก็ตามที่ส่งผลในแง่ร้ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้งานต่างๆ
แอบอ้างว่ามีความเกี่ยวพันธ์ หรือ เป็นตัวแทนของบุคคล ธุรกิจ สมาคม สถาบัน หรือองค์กรอื่นๆ ทั้งที่จริงๆ แล้วท่านไม่มีอำนาจในการแอบอ้างความเกี่ยวพันธ์ดังกล่าว
อัพโหลด เผยแพร่ อีเมล หรือส่งโฆษณา บทความสนับสนุน หรือการเชิญชวนรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เป็นที่ต้องการแก่ผู้ใช้งานรายอื่นๆ รวมทั้งเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ หรือธุรกิจแบบพีระมิด (ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้)
นำเสนอเนื้อหาที่ไม่สมเหตุสมผลลงบนโครงสร้างหลักของเว็บไซต์ หรือแพร่ไวรัส เวิร์ม หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่เป็นภัยอันตราย
จัดทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก แสดง จำหน่าย ขาย ขายซ้ำ ส่ง ใช้ประโยชน์ หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อการพาณิชย์
มุ่งร้ายต่อชนกลุ่มน้อย
ตามล่าหรือรังควานบุคคลอื่น
รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรายอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ทำการ reverse ทำการ engineer หรือทำการ decompile ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเว็บไซต์ เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับการอนุญาตตามกฎหมาย
ใช้ (หรือพยายามใช้) เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ ตัวแทน หรืออุปกรณ์หรือกลไกอื่นๆ (รวมทั้งบราวเซอร์ สไปเดอร์ โรบอท อวตาร์ หรือโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้ ) เพื่อท่องหรือทำการค้นหาเว็บไซต์ นอกเหนือจากเครื่องมือช่วยค้นหาและโปรแกรมตัวแทนค้นหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือเว็บบราวเซอร์ของบุคคลที่สามที่มีให้ทั่วไปในเว็บไซต์ แม้จะกำหนดไว้เป็นประการอื่นในข้อตกลงฉบับนี้
เข้าชมเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับมอบอำนาจหรือในลักษณะที่เกินอำนาจหน้าที่ของท่าน

Jobpub.com มีสิทธิแต่ไม่ถือเป็นภาระผูกพันธ์ในการพิจารณา เรียบเรียง ระงับ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานใดก็ตามที่ (ก) ละเมิดข้อตกลงข้อใดก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้ หรือ (ข) ผิดกฎหมาย น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว Jobpub.com จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือเนื้อหาที่มีการส่งผ่านมายังเว็บไซต์ และความเสียหายที่เกิดจากเนื้อหาดังกล่าวนั้น ถีงแม้ว่าจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ แต่ Jobpub.com จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายหรือต่อคำสั่งศาลที่มีการร้องขอหรือสั่งให้ Jobpub.com เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานรายใดก็ตาม4. ชื่อบัญชีสมาชิก รหัสผ่านและความปลอดภัย
เพื่อเข้าชมหรือใช้งานบริการบางอย่างของเว็บไซต์นี้ ท่านจะได้รับชื่อบัญชีและรหัสผ่านเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียน ท่านต้องเก็บรักษารหัสผ่านและชื่อบัญชีนี้เป็นความลับ และต้องรับผิดชอบการกระทำทุกอย่างที่ดำเนินการภายใต้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่าน ท่านให้ความยินยอมที่จะ (ก) แจ้งให้ Jobpub.com ทราบทันทีเมื่อมีการใช้รหัสผ่านและชื่อบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเมื่อมีการฝ่าฝืนระบบรักษาความปลอดภัย และ (ข) ออกจากระบบบัญชีของท่านทุกครั้งที่เสร็จสิ้นการดำเนินการใดๆ Jobpub.com ไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบ ต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ก็ตามที่เกิดจากกรณีที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ได้5. ข้อมูลในการลงทะเบียน
เมื่อทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ใดก็ตามของ Jobpub.com ท่านจะต้องสร้างชื่อบัญชีและให้ขอ้มูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่ Jobpub.com ซึ่งประกอบด้วย (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) ข้อมูลสำหรับติดต่อ อีเมลที่ใช้งานได้ในปัจจุบัน การศึกษา ประวัติการทำงาน ข้อมูลที่ท่านส่งมาจะมีการใช้งานโดยยึดนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobpub.com เป็นหลัก
จากข้อมูลส่วนตัวของท่าน Jobpub.com หรือบุคคลที่สามรายอื่นๆ อาจนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์จากบุคคลที่สามโดยพิจารณาจากความต้องการของท่านที่ระบุไว้ในการลงทะเบียนและภายในเวลาใดก็ตามในภายหลัง หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนตัว ท่านสามารถเข้าไปชมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Jobpub.com
เนื่องจากไม่มีการจำกัดการปฏิเสธความรับผิดชอบอื่นๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ Jobpub.com ถือว่าไม่ได้เป็นตัวแทนหรือนำเสนอคุณภาพหรือลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามที่มีการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ หรือไม่ได้เสนอเป็นตัวแทน รับประกัน หรือรับรองอื่นๆ ใดก็ตาม ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามคือผู้รับผิดชอบการดำเนินการดังกล่าว การเป็นตัวแทน การรับรองหรือการรับประกันแต่เพียงผู้เดียวภายใต้ข้อตกลงที่จัดทำไว้
ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านไม่มีกรรมสิทธิ์ในชื่อบัญชีของท่าน และในกรณีที่ท่านยกเลิกชื่อบัญชีของท่าน ข้อมูลทั้งหมดในบัญชีของท่านจะถูกทำเครื่องหมายว่าลบออกจากฐานข้อมูลของ Jobpub.com และจะถูกลบออกจากพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอาจจะยังค้างอยู่ในระบบเป็นระยะเวลาหนึ่งอันเนื่องมาจากความล่าช้าในการตามลบข้อมูลทั่วทั้งเซอร์เวอร์ของ Jobpub.com นอกจากนี้ อาจมีบุคคลที่สามเก็บสำเนาข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ซ่อนไว้ก็ได้6.การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้อง Jobpub.com และบริษัทในเครือ บริษัทร่วม เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัทคู่ค้า หรือหุ้นส่วนอื่นๆ จากการอ้างสิทธิหรือการเรียกร้อง (รวมถึงจำนวนเงินที่ใช้ชำระหนี้และค่าทนายความที่เหมาะสม) จากบุคคลที่สามอันเนื่องมาจากหรือที่เกิดจากเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ท่านส่งมอบ เผยแพร่ ส่งหรือนำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ และที่เกิดจากการละเมิดข้อตกลง หรือการละเมิดสิทธิของผู้อื่น

 


7.การปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์รวมทั้งซอฟต์แวร์และเนื้อหาของผู้ใช้งานถูกแสดง “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ที่แสดงโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย Jobpub.com ปฏิเสธการรับรองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือปริยาย รวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านี้) การรับรองว่าไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม ชื่อเรื่อง ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง การใช้งานโดยสงบ การวางระบบ หรือความถูกต้องของข้อมูล ถึงแม้ว่า Jobpub.com มีความประสงค์ที่จะให้เนื้อหาบนเว็บไซต์ถูกต้อง สมบูรณ์และทันสมัย แต่ Jobpub.com ไม่รับรองว่าเนื้อหาใดก็ตามบนเว็บไซต์ (รวมทั้งซอฟต์แวร์) หรือข้อมูลใดก็ตามบนเว็บไซต์ถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาด สมบูรณ์ หรือทันสมัย ไม่รับรองว่าการใช้งานเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีการแทรกแซง มีการแก้ไขข้อผิดพลาด หรือไม่รับรองว่าเว็บไซต์ เนื้อหาและข้อมูล และเซอร์เวอร์ของเว็บไซต์และเนื้อหาดังกล่าวจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตราย นอกจากนี้ Jobpub.com ขอปฏิเสธภาระผูกพันธ์ที่จะดูแลเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ตลอดไป กฎหมายที่บังคับใช้อาจจะไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับรองบางอย่าง ดังนั้นการปฏิเสธดังกล่าวนี้อาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับท่านทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน8
. ข้อจำกัดในการชดใช้ค่าเสียหาย
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Jobpub.com จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลหรือธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายโดยตรง โดยอ้อม จำเพาะ ที่เกิดจากการผิดสัญญา หรือที่รู้ล่วงหน้าอยู่แล้ว หรือค่าเสียหายหรือการสูญเสียอื่นๆ ที่มีสาเหตุมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมโยงกัน เนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือเว็บไซต์อื่นๆ หรือไวรัสหรือองค์ประกอบใดก็ตามที่เป็นอันตรายที่มาจากเว็บไซต์ดังกล่าว รวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) การสูญเสียผลกำไร รายได้ การแทรกแซงการใช้งาน ธุรกิจ หรือการสูญเสียโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือข่าวสาร แม้ว่า Jobpub.com จะได้รับการบอกกล่าวความเสียหายหรือการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วก็ตาม กฎหมายที่บังคับใช้อาจจะไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าเสียหายบางอย่าง ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวนี้อาจจะไม่มีผลบังคับใช้กับท่านทั้งหมด หรือเป็นบางส่วน9. ห้ามทำการขายต่อบริการ
ท่านให้การยินยอมว่าจะๆไม่ทำซ้ำ ทำสำเนา คัดลอก แสดง จำหน่าย ขาย ขายซ้ำ ส่ง ใช้ประโยชน์ หรือใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ บริการ หรือการเชื่อมต่อเข้ามาใช้บริการเพื่อการพาณิชย์10. การยกเลิกการใช้บริการ
ท่านสามารถยกเลิกการมีส่วนร่วมหรือการเข้าใช้เว็บไซต์และบริการของเราได้ตลอดเวลา ข้อตกลงฉบับนี้จะยังคงมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการของท่านในอดีต ท่านให้การยอมรับและยินยอมว่า Jobpub.com และบริษัทในเครือสามารถยกเลิกหรือระงับการใช้งานเว็บไซต์และบริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมทั้งในกรณีที่ (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) Jobpub.com เห็นว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการที่ไม่อนุญาตให้กระทำได้ในข้อตกลงฉบับนี้ ท่านให้การยินยอมว่าเมื่อมีการยกเลิกหรือยุติดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Jobpub.com สามารถลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับท่านบนเว็บไซต์และบริการ และสามารถห้ามไม่ให้ท่านใช้บริการได้อีก11.การเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์หรือบริการ
Jobpub.com ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเว็บไซต์และ/หรือบริการไม่ว่าจะเวลาใดและไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบ ท่านให้การยอมรับว่า Jobpub.com จะไม่ชดใช้ค่าเสียหายให้ท่านหรือให้แก่บุคคลที่สามใดก็ตามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง การระงับ หรือการยกเลิกบริการ12.ไม่มีการยกเว้น
การที่ Jobpub.com ไม่สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดใดก็ตามในข้อตกลงฉบับนี้หรือไม่สามารถตอบสนองต่อการละเมิดข้อตกลงที่ท่านหรือบุคคลอื่นใดก็ตามได้กระทำนั้น ไม่ได้หมายความว่า Jobpub.com จะยกเว้นสิทธิในการบังคับใช้ข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้กับท่านหรือกับบุคคลอื่นใดก็ตาม13. การแจ้งเตือน
Jobpub.com อาจทำการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ทราบโดยการลงข้อความบนเว็บไซต์ โดยอีเมลหรือทางไปรษณีย์ อย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านสามารถทำการแจ้งเตือน Jobpub.com ได้โดยส่งอีเมลมาที่ sales@jobpub.com หรือส่งจดหมายมายังบริษัทตามที่อยู่ด้านล่างนี้

บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
ที่อยู่: 87/33 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 2013014. นโยบายความเป็นส่วนตัว
ข้อมูลเกี่ยวกับท่านจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา15.การละเมิดข้อตกลง
ในกรณีที่มีการการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ กรุณารายงานมาที่ sales@jobpub.com16. ค่าทนายความ
ในกรณีที่ Jobpub.com หรือบริษัทในเครือมีการดำเนินการทางกฎหมายกับท่านเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และท่านยินยอมที่จะชำระค่าทนายความตามความเหมาะสมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินคดี นอกเหนือจากค่าเสียหายตามกฎหมายหรือโดยธรรมที่ทางบริษัทมีสิทธิได้รับ17. การเยียวยาโดยขอคุ้มครองชั่วคราว
ท่านยอมรับว่าการละเมิดหรือการพยายามละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่งนี้จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Jobpub.com ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ และยากที่จะประเมินออกมาเป็นตัวเลขและไม่มีทางแก้ที่เพียงพอทางกฎหมาย ด้วยเหตุนี้ท่านยินยอมให้ Jobpub.com มีสิทธิขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลใดก็ตามที่มีอำนาจทางกฎหมายให้ระงับการละเมิดหรือการพยายามละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกิดจากท่าน บริษัทในเครือของท่าน หุ้นส่วนหรือตัวแทนของท่าน และให้ท่านรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากการที่ Jobpub.com ขอคำสั่งคุ้มครองจากศาลรวมทั้ง (แต่ไม่ได้จำกัดเพียงเท่านี้) ค่าทนายความตามความเหมาะสมด้วย ท่านตกลงที่จะไม่ขอหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ เกี่ยวกับคำสั่งคุ้มครองดังกล่าว18. อำนาจในการตัดสินคดี
ท่านให้การยินยอมว่าข้อพิพาท การโต้เถียง หรือการอ้างสิทธิใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของท่านกับ Jobpub.com รวมทั้งการฉ้อโกงที่เกิดจากการโน้มน้าว หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่มีอยู่หรือที่บังคับใช้ในที่นี้ จะต้องมีการตัดสินชี้ขาดภายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ ภายใต้การดูแลและกฎข้อบังคับของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างท่านและ Jobpub.com จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ไม่ว่าจะมีความขัดแย้งทางด้านข้อกำหนดตามกฎหมายใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นซึ่งจำเป็นต้องมีการพิจารณาคดีในศาล ท่านและ Jobpub.com ยินยอมที่จะส่งเรื่องดังกล่าวเข้าสู่เขตอำนาจศาลเหนือบุคคล และเขตอำนาจศาลเฉพาะภายในประเทศที่ท่านพำนักอาศัยอยู่