LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคเหนือ
|ใบสมัครงาน เชียงใหม่|ใบสมัครงาน เชียงราย|ใบสมัครงาน กำแพงเพชร|ใบสมัครงาน ลำพูน|ใบสมัครงาน ลำปาง|ใบสมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ใบสมัครงาน น่าน|ใบสมัครงาน พะเยา|ใบสมัครงาน เพชรบูรณ์|ใบสมัครงาน พิจิตร|ใบสมัครงาน พิษณุโลก|ใบสมัครงาน แพร่|ใบสมัครงาน สุโขทัย|ใบสมัครงาน ตาก|ใบสมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานผลิต

23 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร เวียงเจดีย์วิทยา
ลำพูน
(ป่าไผ่, ลี้)

เจ้าหน้าที่่สินเชื่อรถยนตร์

23 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน. สามพราน นครปฐม
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมืองเพชรบูรณ์)

ช่าง

23 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างเทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พิษณุโลก
(ท่านางงาม, บางระกำ)

พนักงานขาย ฝ่ายออกแบบ

23 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบหัตถอุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำแพงเพชร
(นครชุม, เมือง)

พนักงานธุรการ

23 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ลำพูน
(อุโมงค์, เมือง)

พนักงานสินเชื่อ หัวหน้าสาขา

23 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
ราชภัฏนครสวรรค์
เพชรบูรณ์
(ท่าข้าม, ชนแดน)

พนักงานขาย

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
พิจิตร
(ต.โพธิ์ประทับช้าง, อ.โพธิ์ประทับช้าง)

พนักงานขับรถ,พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,ธุรการ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงห้าว, พาน)

ช่าง

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

ช่างไฟฟ้า/แอร์/คอมพิวเตอร์/ป่าปา

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาลัยเทคโนโลยรราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(หนองแรด, เทิง)

พนักงานขาย แคชเชียร์

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เนินสง่า
เพชรบูรณ์
(ต.สะเดียง, เมือง)

HR

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาองค์การ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แพร่
(ทุ่งกวาว, เมือง)

ช่าง

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
ลำปาง
(ต.ชมพู, อ.เมือง)

พนักงานวิเคราะสินเชื่อ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ (วิทยุ-โทรทัศน์) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
แพร่
(ร้องกวาง, ร้องกวาง)

พนักงาน

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
เชียงราย
(แม่คำ, แม่จัน)

ตลาด+ธุรการ

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอยหล่อ, ดอยหล่อ)

ธุรการ งานขาย ประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
ลำพูน
(ป่าสัก, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
ม.ราชภัฎลำปาง
ลำปาง
(ปงแสนทอง, เมือง)

บุคคล

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำพูน
(ในเมือง, เมือง)

ธรุการ

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยพาณิชยการลานา
เชียงใหม่
(สันกำแพง, สันกำแพง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com