LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 รปภ.

7 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
นราธวาส
(เรียง, ือเสาะ)

พนักงานร้านกาแฟ สาขาหาดใหญ่ สาขา กทม.

7 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลง
นราธวาส
(โคียน, เมื่อง)

เสมียน/ธุรกาา

7 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

เจ้าหน้าที่ขนส่งทรัพย์สิน

7 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นราธวาส
(ซากอ, ศรีสาคร)

Marketing

7 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คบ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(บาเระเหนือ, บาเจาะ)

ด้านการผลิต

7 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ร.ร อัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
นราธวาส
(กะลุวอเหนือ, เมือง)

ผู้จัดการฝึกหัด

6 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วัสดุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นราธวาส
(บูกิต, เจาะไอร้อง)

พนักง่นทั่วไป,ธุรการ

6 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลันราชภัฎนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(สามัคคี, รือเสาะ)

ขับรถ

5 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศึกสาสงเคราะ
นราธวาส
(ฆอเลาะ, แว้ง)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

5 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดรุณคาสน์วิทยา
นราธวาส
(ต.เชิงคีรี, อ.ศรีสาคร)

พนักงานขาย

4 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อุตสกรรมเกษตร 
โรงเรียนตันหยงมัส
นราธวาส
(กาลิซา, ระแงะ)

พนักงานจัดเรียงสิ้นค้า;พนักงานขาย;แล้วแต่..

4 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอสุไหงปาดี
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

พนักงานดูแลรักษาและติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้า ,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

4 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(เรียง, รือเสาะ)

ฝ่ายกฎหมาย

3 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
นราธวาส
(สุไหงโกลก, สุไหงโกลก)

ธุรการ

3 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอม พิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพรามัน
นราธวาส
(ซากอ, ศรีสาคร)

พนักงาน

3 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี 
โรงเรียนรอมาเนีย(มูลนิธิ)
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

Graphic design

3 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

การดูแลเด็กและผู้สุงอายุ

2 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยทางการพยาบาล 
หาดใหญวิชาการบริบาล
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

พนักงานขาย

2 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลปภาษา 
โรงเรียนนราธิวาส
นราธวาส
(บางนาค, เมือว)

Tourinformation

1 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
โรงเรียยอจ้งบริหารธุรกิจ
นราธวาส
(ต.บูกิต, อ.เจาะไอร้อง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com