LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
รร.มัธยมสุไหงปาดี
นราธวาส
(สุไหงปาดี, สุไหงปาดี)

ครู พนักงานทั่วไป

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(มะรือโบตก, ระแงะ)

พนักงานขาย

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 
มหาวิทยาลัย ทักษิณ
นราธวาส
(ตันหยงมัส, ระแงะ)

Q.C. และ R&D

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
ม.สงขลานคริทร์
นราธวาส
(บางนาค, ระแงะ)

ผู้ควบคุมมลพิษ พนักงานตรวจสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นราธวาส
(มาโมง, สุคีริน)

พนักงานขาย

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนเมืองนราธิวาส
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

คลินิก

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการแพทย์ 
วิทยาลัยนครราชสีมา
นราธวาส
(เอราวัณ, แว้ง)

วิศวกรสนาม

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขต วังไกลกังวล
นราธวาส
(สุไหงปาดี, สุไหงปาดี)

เจ้าหน้าทีเร่งรัดหนี้

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ประสานงานระหว่างประเทศไทย-อินโดนิเซีย-มาเลเซีย

21 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแกน
นราธวาส
(มูโนะ, สุไหงโกลก)

ไกด์ พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน พนักงานต้อนรับในสนามบิน

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นราธวาส
(รือเสาะ, รือเสาะ)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

ธุรการ,เอกสาร,ผู้ช่วยต่างๆ,งานบริการ

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

พนักงาน

20 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนเเสงธรรมวิทยา
นราธวาส
(บูกิต, เจาะใอร้อง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
นราธวาส
(ปาเสมัส, สุไหงโก-ลก)

พนักงานขาย

20 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

พนักงานบริหารงานทั่วไป ,ผู้ช่วยเภสัชกร,ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทยํ,พนักงานบุคคล,พนักงานขาย

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(สุวารี, รือเสาะ)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ 
โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
นราธวาส
(ดุซงญอ, จะแนะ)

วิศวกรโยธ

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com