LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 อะไรก็ได้

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา สายศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์
นราธวาส
(ลำภู, เมืองนราธิวาส)

พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
อัลอีย๊ะวทยา
นราธวาส
(ละหาร, ยี่งอ)

พนังานขาย

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
อัลอีย๊ะวิทยา
นราธวาส
(ละหาร, ยี่งอ)

พนักงานเสิร์ฟ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ยุโรปศึกษา อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ภูเก็ต
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ขับรถ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
เทศบาล3(ยมราชสามัคคี)
นราธวาส
(กะลุวอ, เมือง)

โฟรแมน งานระบบ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนการศึกษานอกระบบ
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

เสมียน

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(สุวารี, รือเสาะ)

พนักงานโรงแรม,ประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเภสัช,

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
นราธวาส
(จะแนะ, จะแนะ)

ผู้จัดการ

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราราชนครินทร์
นราธวาส
(สุไหงโกลก, สุไหงโกลก)

จป วิชาชีพ

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
นราธวาส
(ยี่งอ, ยี่งอ)

ครูสอนสังคม พนักงานตอนรับ พนักงานแคชเชียร์

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นราธวาส
(มะรือโบออก, เจาะไอร้อง)

เจ้าหน้าทีตรวจคัน

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา สายวิทย์ 
โรงเรียนรือเสาะชนูปัมถ์
นราธวาส
(ต.สามัคคี, รือเสาะ)

พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
นราธวาส
(ริโก๋, สุไหงปาดี)

พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
นูรุดดิน มูลนิธิ
นราธวาส
(ตำบลเจ๊ะเห, ตากใบ)

พนักงานขาย พนักงานชงกาแฟ รปพ.

27 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
นราธวาส
(โต๊ะเด็ง, สุไหงปาดี)

พนักงานกงานขาย

26 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

พนังงานทั่วไป.

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุไหงโก-ลก
นราธวาส
(, สุไหงโก-ลก)

โฟร์แมนงานโครงสร้าง

25 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

ตรวจค้นผู้โดยสาร

24 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา เกษตรศาตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส
นราธวาส
(สามัคคี, รือเสาะ)

พนักงานขาย

23 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนนราธิวาส
นราธวาส
(ยี่งอ, ยี่งอ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com