LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 QA, QC , เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ, นักจุลชีววิทยา

10 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
นราธวาส
(ตันหยงมัส, ระแงะ)

ทำงานเอกสาร,พนักงานขาย,การตลาด

9 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
นราธิวาส
นราธวาส
(มูโนะ, สุไหงโก-ลก)

พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การสอนอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

พนักงานขาย

8 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

พนักงานทั่วไป

8 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

บัญชี,การเงิน,ธุรการ,วิเคราะห์,สถิติ,งานวิจัย

8 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

พนักงานขาย

8 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
นราธวาส
(บาเระเหนือ, บาเจาะ)

ประชาสัมพันธ์

8 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนเทศบาล4
นราธวาส
(บางนาค, เมืองนราธิวาส)

พนักงานทั่วไป

7 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

ทรัพยากรมนุษย์,ประสานงาน,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(ซากอ, ศรีสาคร)

พนักงานขาย

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.แสงธรรมวิทยา
นราธวาส
(ฆอเลาะ, แว้ง)

งานขาย แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนนราสิกขาลัย
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

พนักงานขาย ให้บริการลูกค้า

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

พนักงานขาย ซุปเปอร์ไวเซอร์

7 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นราธวาส
(ปาเสมัส, สุไหงโก-ลก)

พนักงานบริการตอนรับ/เจ้าหน้าทีพนักงาน คีย์ข้อมูล ทํางานเกียวกับด้านคอมพิวเตอร์

7 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(ตะมะยูง, ศรีสาคร)

พนักงาน

6 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาเทคโนโลยีพาณิชยการหาดใหญ่
นราธวาส
(ละหาร, ยี่งอ)

เสมียน

5 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอาหรับธุรกิจ 
ม.สงขลานครินทร์
นราธวาส
(จะแนะ, จะแนะ)

พนักงานขับรถ

5 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.
นราธวาส
(ตันหยงมัส, ระแงะ)

พนักงานขาย

5 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
นราธวาส
(ไพรวัน, ตากใบ)

พนักงานฝ่ายขาย

4 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัการธุกิจค้าปลีก 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นราธวาส
(ตะปอเยอะ, ยี่งอ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com