LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 



ส่งเสริม สุขาภิบาล ธุรการ

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปวส. สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสุคิรินวิทยา
นราธวาส
(เกียร์, สุคิริน)

เภสัชกร

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(ตำบน ลาโละ, อำเภอ รือเสาะ)

เสมียน

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตรสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นราธวาส
(ตำบน ลาโละ, อำเภอ รือเสาะ)

ทั่วไป

10 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

พนักงานขาย/แคชเชียร์

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(มะรือโบตก, ระแงะ)

พนักงานขาย

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(ซากอ, ศรีสาคร)

ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นราธวาส
(จะแนะ, จะแนะ)

พนักงานประจำร้าน

6 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากใบ
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

บริการลูกค้า

5 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นราธวาส
(สามัคคี, รือเสาะ)

บัญชี , การเงิน

5 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
นราธวาส
(สุไหงโก-ลก, สุไหงโก-ลก)

สาธารณสุขศาสตร์

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(ตันหยงมัส, ระแงะ)

Receptionist

3 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ เอกบริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นราธวาส
(เรียง, ีือเสาะ)

ธุรการ,พนักงานทั่วไป

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นราธวาส
(กาเยาะมาตี, บาเจาะ)

เจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือ พนักงานทั่วไป

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นราธวาส
(รือเสาะ, รือเสาะ)

cargo

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

งานขาย

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา
นราธวาส
(บาตง, รือเสาะ)

ผู้ช่วยเภสัชกร

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(บูกิต, เจาะไอร้อง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(ละหาร, ยี่งอ)

พนักงานขาย

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์,เจ้าหน้าห้องแลป

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นราธวาส
(กะลุวอเหนือ, เมือง)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com