LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผลิต

12 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
การศึกษานอกโรงเรียน
นราธวาส
(สุไหงโก-ลก, สุไหงโก-ลก)

การจัดการความเสี่ยงและสุขศาสตร์อุตสาหกรรม

11 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(บาตง, รือเสาะ)

พนักงาน การตลาด

11 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
นราธวาส
(มะรือโบตก, ระแงะ)

ธุรการ

10 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

9 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหาดใหญ่วิชาการบริบาล
นราธวาส
(ศาลาใหม่, ตากใบ)

พนักงานขาย

9 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทค 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นราธวาส
(ศรีสาคร, ศรีสาคร)

พนักงานทั่วไป

8 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสถานพยาบาล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นราธวาส
(โละจูด, แว้ง)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานเสริฟ

6 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

ซ่อมเครื่องมือแพทย์

6 พฤศจิกายน 2556

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อุตาหกรรม โทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นราธวาส
(สุไหงโก-ลก, สุไหงโก-ลก)

ซุปเปอร์ไวเซอร์

5 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

การตลาด

5 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจยะลา
นราธวาส
(ศรีสาคร, ศรีสาคร)

นักวิทยาศาสตร์,นักชีววิทยา,นับจุลชีววิทยา

2 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(ริโก๋, สุไหงปาดี)

ครูวิทยาศาสตร์ นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัดเด็ก

1 พฤศจิกายน 2556

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การส่งเสริมสุขภาพเด็ก 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นราธวาส
(บูกิต, เจาะไอร้อง)

ธุรการ ตอนรับ

31 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย
นราธวาส
(บางขุนทอง, ตากใบ)

พนักงานขาย

31 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นราธวาส
(ศรีสาคร, ศรีสาคร)

ครู, เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าที้ธุรการ

31 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

บุคคล

30 ตุลาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

พนักงานทั่วไป

30 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(บางปอ, เมือง)

พนักงานส่งของ

29 ตุลาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นราสิกขาลัย
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2556

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยวิทย์พณิชยการ
นราธวาส
(สุไหงโกลก, สุไหงโกลก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com