LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ตรัง
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย PC

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนสภาราชินี 2
ตรัง
(ควนปริง, เมือง)

พนักงานการเงิน,ธุรการการเงิน

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
บูรพา
ตรัง
(บางเป้า, กันตัง)

การตลาด พนักงานฝ่ายบุคคล

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ตรัง
(สุโสะ, ปะเหลียน)

วิศกรโยธา

23 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา(สำรวจ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตรัง
(วังมะปราง, วังวิเศษ)

ธุรการคีย์ข้อมูล,พนักงานคอมพิวเตอร์

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพวเตอร์ธุกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตรัง
(นาตาล่วง, เมือง)

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
ราชภัฏเชียงราย
ตรัง
(ท่าข้าม, ปะเหลียน)

พนักงานขาย

22 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.
ตรัง
(บางดี, ห้วยยอด)

การตลาด

22 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมยาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตรัง
(หนองบ่อ, ย่านตาขาว)

พนักงานบัญชี ธุรการ การเงิน

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตรัง
(บ้านโพธิ์, เมือง)

ผู้ช่วยเภสัชกร , พนักงานขาย

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตรัง
(ตำบลนาบินหลา, อำเภอเมือง)

พนักงานขาย

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(บัญชี) 
ราชภัฏนครสวรรค์
ตรัง
(โคกสะบ้้า, นาโยง)

พนักงานขาย

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนห้วยยอด
ตรัง
(ห้วยยอด, ห้วยยอด)

พนักงานบริการ

21 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ตังคริสเตียน
ตรัง
(กาลาเส, สิเกา)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้้อม

21 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ตรัง
ตรัง
(แหลมสอม, ปะเหลียน)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อ

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตรัง
(ห้วยยอด, ห้วยยอด)

พนักงานขาย,การบัญชี

20 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา บัญชี 
โรงเรียนสหตรังอาชีวะ
ตรัง
(นาท่ามใต้, เมือง)

พนักงานขาย การตลาด

20 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตรัง
(โคกสะบ้า, นาโยง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

19 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษา การสื่อสารและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ตรัง
(บ้านนา, ปะเหลียน)

Sales

18 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสภาราชินี
ตรัง
(ทับเที่ยง, เมือง)

พนักงานขายโทรศัพท์

18 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การค้าปลีก 
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
ตรัง
(หนองบ่อ, ย่านตาขาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com