LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ระยอง
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานฝ่ายผลิต

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิชาชีพ 
ก.ศ.น.เทียบโอนหลักสูตร
ระยอง
(ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)

การเงิน-การธนาคาร

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระยอง
(บ้านค่าย, บ้านค่าย)

ฝ่ายผลิต

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พณิชยการ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจศิขรินทร์
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

QC

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิท,คณิต 
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

ธูรการ

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คหกรรมธูรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(แกลง, เมือง)

พนักงาน

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
แกลงวิทยถาวร
ระยอง
(ห้วยยาง, แกลง)

ประชาสัมพันธ์,มวลชนสัมพันธ์,ธุรการ,การตลาด,กิจกรรมพิเศษ

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ฝ่ายผลิต

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิท,คณิต 
โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

มนุษยศาสตร์

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระยอง
(ชากพง, แกลง)

call center

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมืองระยอง)

พนักงานฝ่ายบุคคล หัวหน้าคนงาน พนักงานขับรถตู้หรือรถผู้บริหาร

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
ระยอง
(ท่าประดู่, เมือง)

พนักงานบัญชี

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจเอกการบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

ขับรถตู้รับ-ส่ง พนักงาน ประจำ นิคมโรจนะ ระยอง

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบางบ่อ
ระยอง
(เชิงเนิน, อำเภอเมืองระยอง)

ธุรการ

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล พนักง่านบริการ

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียน สัตหีบวิทยาคม
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ซ่อมคอมพิวเตอร์,ธุรการ

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาไหมพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

Group Leader Production

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแกลง
ระยอง
(ทุ่งควายกิน, แกลง)

ควบคุมคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประจำห้องแลป

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระยอง
(ตะพง, เมือง)

พนักงานส่งเอกสาร

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา ศิลป์ ภาษา 
โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
ระยอง
(เพ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com