LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 Technical support แคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์

19 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(ตะบิ้ง, สายบุรี)

Pc

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปัตตานี
(พิเทน, ทุ่งยางแดง)

Account Executive - Route

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(ตะบิ้ง, สายบุรี)

ครูวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ธุรการ บัญชี

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาลัยราชภัฏยะลา
ปัตตานี
(ปากู, ทุ่งยางแดง)

พนักงานขาย ,ยาม ,แม่บ้าน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(โคกโพธิ์, โคกโพธิ์)

พนักงานขาย แคชเชียร์

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาและวรรณคดีไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตุยง, หนองจิก)

พนักงานคลังสินค้า,พนักงานส่งออก,Marketing,พนักงานบัญชี,พนักงานการเงิน

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(หนองแรต, ยะหริ่ง)

ทั่วไป

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
อาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ลางา, มายอ)

พนักงานขาย

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ปัตตานี
(ละหาร, สายบุรี)

พนักงานทั่วไป

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทยย์-คณิต 
โรงเรียนอิสลามวิทยานุเคราะห์
ปัตตานี
(ประจัน, ยะรัง)

การโรงแรมทุกแผนก

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยผดุงประชาพานิชยการยะลา
ปัตตานี
(เขาตูม, ยะรัง)

พนักงานบัญชี

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ป่าบอน, โคกโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ประจำที่สายการบิน

11 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ 
Al-azhar university
ปัตตานี
(มะนังดาลำ, สายบุรี)

พนักงานเสริฟ

11 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ ศิลป์-คอม 
ศาสน์สามัคคี
ปัตตานี
(ตุยง, หนองจิก)

บรรจุ เสมียน

10 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สายศิปส์ 
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาโรงเรียนบากงพิทยา
ปัตตานี
(ท่ากำชำ, หนองจิก)

พนักงานขาย

10 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ปัตตานี
(จะรัง, ยะหริ่ง)

งานบุคคล

10 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาบัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ปากู, ทุ่งนางแดง)

ภาษาไทย

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปัตตานี
(สำโรงปราสาท, ปรางค์กู่)

การตลาด,ธุรการ

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

หน้าร้าน

9 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยะรัง
ปัตตานี
(ประจัน, ยะรัง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com