LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานต้อนรับ พนักงานทั่วไป

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ป่างิ้ว, เวียงป่าเป้า)

วิศวกรอุตสาหการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหาร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พนักงานขาย

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์คำณวน 
ร.รเวียงเเก่นวิทยาคม
เชียงราย
(รอบเวียง, เมื่อง)

พนักงานยกกระเป๋า

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

บริการลูกค้า

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(เวียง, เมือง)

พยาบาล ผู้จัดการ

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยลัยลักษณ์
เชียงราย
(แม่ลอย, เทิง)

พนักงานขาย/การตลาด

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวะ เชียงราย
เชียงราย
(ต.ดอนศิลา, อ.เวียงชัย)

IT-Support,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ธุรการ

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(จันจว้า, แม่จัน)

พนักงานขาย

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษา เชียงราย
เชียงราย
(เวียงเหนือ, เวียงชัย)

พนักงานฝ่ายผลิต

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
สักสันเชียงใหม่วิทยาคม
เชียงราย
(ปล้อง, เทิง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มทลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(หัวง้ม, พาน)

ผูจัดการทดลอง

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

พนักงานขาย

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ป่าแดด, แม่สรวย)

แคชเชียร์ พนักงานขาย

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
เชียงราย
(แสนไห, เวียงแหง)

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

แคชเชียร์

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อารักขาพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(หนองจ๊อม, สันทราย)

นักศึกษาฝึกงาน

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(จันจว้า, แม่จัน)

กุ๊ก

2 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏลำปาง
เชียงราย
(ป่าไผ่, สันทราย)

พนักงานขาย

2 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(หนองจ๊อม, สันทราย)

หัวหน้าช่าง หรือช่างอาวุโส

2 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้าอุตสาหรรม 
เทคโนโลยี่ช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
เชียงราย
(โป่งแพร่, แม่ลาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com