LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เลขา จัดซื้อ ธุรการ พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หนองจ๊อม, สันทราย)

พนักงานเสริฟ

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา sci-math 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

พนักงานขาย

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พาณิชยการลานนา lcc
เชียงใหม่
(สองแคว, ดอยหล่อ)

พนักงานขาย พนักงานบัญชี การตลาด ธุรการ

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวช. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

การตลาด

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา บิรหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(สันนาเม็ง, สันทราย)

การตลาด,เลขานุการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,ซุปเปอร์ไวเซอร์

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(หนองจ๊อม, สันทราย)

พนักงานขาย

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
การศึกษานอกระบบ
เชียงใหม่
(เชิงดอย, ดอยสะเก็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก , ดูแลผู้สูงอายุ

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

พนักงานแคชเชียร์

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

spa restaurant

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา Public relations 
Yonok college
เชียงใหม่
(Measa, Mearim)

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างม่อย, เมืองเชียงใหม่)

ประชาสัมพันธ์

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียใหม่
เชียงใหม่
(น้ำแพร่, หางดง)

การบริหารจัดการ

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

หนักงานเสริฟ

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เชียงใหม่
(ขุนคง, หางดง)

พนักงานขาย ประชาสัมพัธ์

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
Lcc วิทยาลัยพาณิชยการ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

ธุรการ

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

ผู้จัดการ , ผู้ช่วยผู้จัดการ

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ม.ธนบุรี
เชียงใหม่
(แม่แดด, กัลยาณิวัฒนา)

พนักงานพาสทาม

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
ร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคารน่าน
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

พนักงานต้อนรับภาษาจีน

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วชิรวิทย์
เชียงใหม่
(ชมภู, สารภี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com