LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาR&D ผู้สมัครงานR&D หาผู้สมัครงานR&D หาพนักงานR&D หาคนทำงานR&D หาคนว่างงานR&D หาเจ้าหน้าที่R&D

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ควบคุมคุณภาพอาหาร, นักโภชนาการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

Engineer R&D

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ขอนแก่น
(คำม่วง, เขาสวนกวาง)

เลขานุการส่วนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พณิชยการราชดำเนิน
นนทบุรี
(วัดชลอ, บางกรวย)

งานเอกสาร งานวิจัยและพัฒนา

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยอง
(หนองละลอก, บ้านค่าย)

วิศวกร QA QMR R&D

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร (ดินและน้ำ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

Q.C. และ R&D

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เคมีเพื่ออุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณท์

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นครราชสีมา
(ต.หมูสี, ปากช่อง)

การตลาด/การวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด/การบริหารและการจัดการด้านโลจิสติกส์

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โคกกระเบื้อง, บ้านเหลื่อม)

วิศวกรฝ่ายผลิต,วิศวกรวิจัยและพัฒนา,วิศวกรออกแบบ,วิศวกรประจำฟาร์ม,วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สุพรรณบุรี
(โคกคราม, บางปลาม้า)

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,ควบคุมคุณภาพอาหาร ,ประกันคุณภาพอาหาร

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
(หนองไม้ไผ่, หนองบุญมาก)

นักวิจัยและพัฒนา

21 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(โคกสีทองหลาง, วาปีปทุม)

QA QC นักเคมี นักวิจัยและพัฒนาสินค้า ประชาสัมพันธ์ เซล ควบคุมระบบ

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เคมีสิ่งแวดล้อม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ร้อยเอ็ด
(จำปาขัน, สุวรรณภูมิ)

Research and development, QC, Analytical chemistry

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ศิลา, เมือง)

lab,R&D,QA

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

พนักงานขาย,เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต,R&D

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

หัวหน้าฝ่าย QC,QA,R&D

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจวบคีรีขันธ์
(ร่อนทอง, บางสะพาน)

R&D,QA,QC

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่เรือ, ธนบุรี)

วิจัยและพัฒนา

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมุทรสาคร
(อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

ควบคุมคถุณภาพ วิจัยและพัฒนา

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพร่
(พระหลวง, สูงเม่น)

production QA QC R&D

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(บางพูด, ปากเกรํด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat