LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาIT support ผู้สมัครงานIT support หาผู้สมัครงานIT support หาพนักงานIT support หาคนทำงานIT support หาคนว่างงานIT support หาเจ้าหน้าที่IT support

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานเคาเตอร์,IT Support,พนักงานบริการสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

14 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(เขาน้อย, ปราณบุรี)

IT Support,Web Design,Graphic Design,Web Master,Network

14 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาธุรกิจบัณฑิตย์
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมืองนนทบุรี)

it support

14 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ช่างคอมพิวเตอร์

14 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานขาย, ช่างคอมพิวเตอร์

13 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(เเสนสุข, เมืองชลบุรี)

ซ่อมคอมพิวเตอร์

13 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
สงขลา
(ท่าม่วง, เทพา)

web master, it support

13 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(เสาชิงช้า, พระนคร)

ช่างคอมพิวเตอร์

12 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ
นครราชสีมา
(หนองส่าหร่าย, ปากช่อง)

Network Engineering,System Engineering,IT Support

12 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตราด
(หนองโสน, เมือง)

IT Support

12 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ขอนแก่น
(ดงเมืองแอม, เขาสวนกวาง)

ProgramerและIT support

12 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

IT Support

12 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
มหาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(ปงแสนทอง, เมือง)

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

11 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กศน อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

IT Support, Software Tester, Business Analyst

10 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สมุทรสาคร
(บางกระเจ้า, เมือง)

IT SUPPORT

10 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหวิทยลัยราชภัฎนครปฐม
สุพรรณบุรี
(กระจัน, อู่ทอง)

เจ้าหน้าที่ IT Support

10 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

it support,ผู้ช่วยผู้จัดการ

10 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ระยอง
(เชิงเนิน, เมืองระยอง)

it support

9 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวหรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางด้วน, ภาษีเจริญ)

it support, ช่างเทคนิค , ออกแบบ

9 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

it support , programmer

9 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นครปฐม
(ทรงคนอง, สามพราน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat