LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
บ้านผือพิทยาสรรค์
อุดรธานี
(ข้าวสาร, บ้านผือ)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนคลองพระอุดม
นนทบุรี
(ต.คลองพระอุดม, อ.ปากเกร็ด)

ครู , ครูพี่เลี้ยง, พนักงานขาย เสริมสวย

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงที่บริษัท เพลย์แอนเลอนจำกัด

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย,ผู้ช่วยพยาบาล

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
กระบี่
(คลองยา, อ่าวลึก)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
กรุงเทพมหานคร
(-, -)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
โรงเรียนพาณิชยการนครพิงค์
เชียงใหม่
(ต.สุเทพ, อ.เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจสาขาบริหารงานทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
พาณิชย์การช่างกล
อุดรธานี
(หนองขอนกว้าง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิษ-ภาษา 
วชิรป่าซาง
ลำพูน
(น้ำดิบ, ป่าซาง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พี่เลี้ยงน้องเดินทางไปต่างชาติ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.โนนไทย
นครราชสีมา
(หนองบีวศาลา, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดูแลเด็กเล็ก 
พิชชาทรบริบาล
ปทุมธานี
(, ธัญบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
นครพนม
(อุ่มเหม้า, ธาตุพนม)

ครูการศึกาษพิเศษ,ครูอัตราจ้าง,พนักงานราชการ,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานบริษัท

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
สกลนคร
(นาหัวบ่อ, พรรณานิคม)

ครูพี่เลี้ยง

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหืนอ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาเกระบัง)

ครูพี่เลี้ยง, ครูพิเศษ, นักเขียน

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก ทำจันทร์-ศุกร์

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 
มหาลัยแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกเน้อย)

ครูพี่เลี้ยง

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ธุรกิจอุตสาหกรรม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบถรี
นครสวรรค์
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พุทธิรังสีพิบูล
กรุงเทพมหานคร
(ศาลายา, พุทธมลฑล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat