LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

13 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
ศบอ.แม่ริม จเชียงใหม่
เพชรบูรณ์
( วัดป่า, หล่มสัก)

ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย,ครูพี่เลี้ยง,ครูสอนเด็กพิเศษ,พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ,นักพัฒนาการเด็ก

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา Educational Administration (การบริหารการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(อรัญคามวารี, เคียนซา)

พนักงานขาย,ครูผู้ช่วย,แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก็,เจ้าหน้าทีสัมพันธ์

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

ครู,เจ้าหน้าที่ธุรการ,ครูพี่เลี้ยง

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โนนคูณ, ยางชุมน้อย)

พนักงานธุรการ,บาร์ลิชต้า,ครูพี่เลี้ยง

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

ครูพี่เลี้ยงหรือขายกาแฟทำเบเกอรี่

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
กศน.ตำบลน้ำหมัน
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน
นครสวรรค์
(หลักหก, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง , งานธุรการ

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวช. สาขา ธุรกิจค้าปลีก 
ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูพี่เลี้ยง

11 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนคลองหลวง
อยุธยา
(คลองจิก, บางปะอิน)

ครูพี่เลี้ยง

11 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แจ่มหลวง, กัลยาณิวัตนา)

ครูพี่เลี้ยง ครูสอนพิเศษ telesales

11 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการเอกสาร,Call Center อื่นๆ

11 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา ม.6 
กศน.พระพุทธบาท
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,ครูพี่เลี้ยง,ธุรการ

11 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เชียงราย
(เวียง, เชียงแสน)

ครูอนุบาล ,ครูผู้ช่วย,ครูพี่เลี้ยง

11 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
กศน.พิษณุโลก
พิษณุโลก
(บึงพระ, เมืองพิษณุโลก)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
ขอนแก่น
(โคกสำราญ, บ้านแฮด)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

10 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5
นครปฐม
(บัวปากท่า, บางเลน)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอิสานเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยง

10 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
สาธิตเกษตร
กรุงเทพมหานคร
(บางเขน, เมืองนนทบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็กชาย

10 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา พาณิชยการ 
วิทยาลัยออาชีวศึกษากบินทร์บุรี
นครราชสีมา
(สระตะเคียน, เสิงสาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat