LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพี่เลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานพี่เลี้ยงเด็ก หาพนักงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนทำงานพี่เลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานพี่เลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ควบคุมคุณภาพสินค้า,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานสปา

13 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

13 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา  
รามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(แขวงจันทรเกษม, จตุจักร)

ครูอนุบาล พี่เลี้ยงเด็ก

13 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(คลองตะเคียน, อยุธยา)

ครูพี่เลี้ยง

12 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ต.ในเมือง, เมือง)

ูครูพี่เลี้ยง

12 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.แจ่มหลวง, อ.กลัยาณิวัฒนา)

ครูพี่เลี้ยง ครูสอนอนุบาล

12 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นครราชสีมา
(ต.บึงพะไล, แก้งสนามนาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านนาสาร
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดสุทัศย์
กรุงเทพมหานคร
( แขวงช่องนนทรี, เขตยานาวา)

ผู้ช่วยพยาบาล,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.ดอยหล่อ
เชียงใหม่
(สันติสุข, ดอยหล่อ)

ทั่วไป/เสมียน/พนักงานขาย/พี่เลี้ยงเด็ก

11 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลปะ/อุตสาหกรรม 
โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
(หัวทะเล, เมือง)

ครูสอนพละครูสอนลีลาศพื้นฐานครูพี่เลี้ยงพนักงานขายพนักงานธุรการ

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและสุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองควาย, หางดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
-
เชียงใหม่
(อมก๋อย, อมก๋อย)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทรา VBAC
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)

ครูพี่เลี้ยง

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูสังคม ครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
(รำมะสัก, โพธิ์ทอง)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(จันเกษม, จตุจัก)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ยโสธร
(ในเมือง, เมืองยโสธร)

ครูพี่เลี้ยง

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกศานอกโรงเรียนอำเภอทรายมูล
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูพี่เลี้ยง

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางคูวัด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat