LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาพนักงานต้อนรับ ผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาผู้สมัครงานพนักงานต้อนรับ หาพนักงานพนักงานต้อนรับ หาคนทำงานพนักงานต้อนรับ หาคนว่างงานพนักงานต้อนรับ หาเจ้าหน้าที่พนักงานต้อนรับ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เลขานุการ, พนักงานขาย,ธุรการ,พนักงานต้อนรับ,พนักงานธนาคาร,อาจารย์

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(หนองทันน้ำ, กุดข้าวปุ้น)

Pr , Reception , ถ่ายรูป พนักงานต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

ครูสอนรำ , ครูผู้ช่วย , พนักงานต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทย 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ปทุมธานี
(บางคูวัด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ต้อนรับของธนาคาร

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยจอมเทียนบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางเมือง, เมือง)

1.คนต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

พนักงานขาย ต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ประชาสัมพันธ์,ต้อนรับ,ลูกค้าสัมพันธ์,ธุรการ,การตลาด,โรงแรม

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ<อุตสาหกรรมทองเที่ยว> 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า
นครศรีธรรมราช
(คลัง, เมือง)

operation ตรวจเอกสาร พนักงานต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มร.ภ.พระนคร
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

พนักงานขาย พนักงานเเคทเชียร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับออเดอร์

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนวินิตศึกษา
ลพบุรี
(บางขันหมาก, เมือง)

reception/คลังสิ้นค้า/ผู้ช่วยช่าง

24 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _______ 
กศน.วัดคลองครุ
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

พนักงานตรวจสอบ พนักง่นต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต 
แม่โจ้
แพร่
(บ้านหนุน, สอง)

พนักงานต้อนรับ, ประชาสัมพันธ์ร้านอาหาร, ธุรการบริษัทต่างๆ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มุกดาหาร
(บ้านเป้า, หนองสูง)

พนักงานขาย,แคชเชียร์,พนักงานเสิร์ฟ,พนักงานต้อนรับ

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อุสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทลาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำปาง
(บ้านร้อง, งาว)

พนักงานธุรการ พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ ผู้ช่วยมัคคุเทศก์

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา มัคคุเทศก์ทั่วไป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ
นครปฐม
(ไร่ขิง, สามพราน)

พนักงานต้อนรับ, ดูแลลูกค้่า, ธุรการ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
ประจวบคีรีขันธ์
(หัวหิน, หัวหิน)

พนักงานต้อนรับ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา ภาษาจีน 
สตรีนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ดินเเดง, ดินเเดง)

พนักงานทั่วไป,พนักงานต้อนรับ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนราชวินิตมัธยม
นครสวรรค์
(วัดโสมนัส, ป้อมปราบศัตรูพ่าย)

พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย การตลาด จัดทำเอกสาร

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(หนองบัวศาลา, เมือง)

พนักงานต้อนรับ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
อุดรพานิชยการ-ช่างกล
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี
(บางกุ้ง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat