LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาผู้ช่วยพยาบาล ผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาผู้สมัครงานผู้ช่วยพยาบาล หาพนักงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนทำงานผู้ช่วยพยาบาล หาคนว่างงานผู้ช่วยพยาบาล หาเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ธุรการ เลขา เสมียน ผู้ช่วยพยาบาล

22 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ธรรมศาลา, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ชลบุรี
(คลองกิ่ว, บ้านบึง)

ผู้ช่วยพยาบาล

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียเตรียมอุดมศึกษาเขลางค์นคร ลำปาง
อุบลราชธานี
(โดมประดิษฐ์, น้ำยืน)

ผู้ช่วยพยาบาล

17 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(, กรุงเทพ)

ผู้ช่วยพยาบาล

16 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ธุรกิจสถานพยาบาล 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
นครราชสีมา
(ลำมูล, โนนสูง)

NA ผู้ช่วยพยาบาล

16 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก 
รร หาดใหญ่วิชาการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนรอมาเนีย
นราธวาส
(โล๊ะจูด, แว้ง)

ผู้ช่วยพยาบาล

15 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา
นราธวาส
(ไพรวัน, ตากใบ)

ผู้ช่วยพยาบาลNA

13 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
พระครูพิทยาคม
บุรีรัมย์
(ถลุงเหล็ก, เมืองบุรีรัมย์)

ผู้ช่วยพยาบาล,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานขาย

12 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพัฒนาวิทยากร
นราธวาส
(สาวอ, รือเสาะ)

ผู้ช่วยพยาบาล

12 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ผู้ช่วยแพทย์พยาบาล 
ร.รอุดรรักษ์การบริบาล
อุดรธานี
(บ้านจั่น, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

11 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์
ราชบุรี
(ปากช่อง, จอมบึง)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

11 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา หลักสดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ 
รร อรัญญารักษ์บริบาล
ตาก
(แม่อุสุ, ท่าสอ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้ช่วยแพทย์, ผู้ช่วยทันตแพทย์, ผู้ช่วยสัตวแพทย์, ผู้ช่วยเภสัชกร และผู้ช่วยพยาบาล

11 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นนทบุรี
(ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

งานขาย และ ผู้ช่วยพยาบาล

8 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา เกษตรศาสตร์ 
ศฝช มุกดาหาร
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล(NA)

7 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
ปัตตานี
(ตันหยงจึงงา, ยะหริ่ง)

ผู้ช่วยพยาบาล

7 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

พนักงานธุรการ ,พนักงานบัญชี,ผู้ช่วยพยาบาล

5 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
(ท่าข้าม, พุนพิน)

ผู้ช่วยพยาบาล

2 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
โรงเรียนมหาวิชานุกูล มหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ผู้ช่วยกุ๊ก ผู้ช่วยพยาบาล บาร์น้ำ พนักงานขาย

2 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา งานไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
สงขลา
(หาดใหญ่, หาดใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat