LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บรรณารักษ์

24 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

บรรณารักษ์

22 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ตาก
(ตากออก, บ้านตาก)

บรรณารักษ์

20 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

นักสารสนเทศ,บรรณารักษ์

18 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(สัตหีบ, สัตหีบ)

ผู้ช่วยนักประวัติศาสตร์, บรรณารักษ์, ครู, นักแสดง, นักร้อง, เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร, ภัณฑารักษ์, นักข่าวสายบันเทิง

16 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

บรรณารักษ์

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(สนามจันทร์, เมือง)

บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด พิสูจน์อักษร

7 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวืทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ทุ่งหวัง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด, ครูปฐมวัย, งานธุรการโรงเรียน, นักเขียน, พนักงานสำนักพิมพ์

3 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ม่วงงาม, สิงหนคร)

บรรณารักษ์, นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, พนักงานร้านอาหาร

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พะเยา
(น้ำแวน, เชียงคำ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ธุรการ นักสารสนเทศ บรรณารักษ์ เสมียน

2 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(ลำแก่น, ท้ายเหมือง)

บรรณารักษ์, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด, พนักงานร้านหนังสือ

31 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอนเปา, แม่วาง)

งานจัดการเอกสาร ธรการ บรรณารักษ์ ประชาสัมพันธ์ นักข่าว

30 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์เเละสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

บรรณารักษ์,ธุรการ,ออกรอบ,ไอที

30 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

บรรณารักษ์

29 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พัทลุง
(สมหวัง, กงหรา)

บรรณารักษ์ศาสตร์

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(ปทุมวัน, ปทุมวัน)

งานโรงเรียน งานสารสนเทศ ห้องสมุด นักเขียน

20 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ นักสารสนเทศ บรรณารักษ์

20 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา อังกฤษ-คอม 
น่านประชาอุทิศ
น่าน
( ต.อวน, อ.ปัว)

บรรณารักษ์,เจ้าหน้าที่ห้องสมุด,เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

18 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปราจีนบุรี
(ท่างาม, เมือง)

บรรณารักษ์

15 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(คลองหก, คลองหลวง)

ครู,ฝ่ายกฏหมาย,บรรณารักษ์

15 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร? 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(วังศาลา, ท่าม่วง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat