LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนหนังสือ เเละมีประสบการณ์เป็นครูบรรณารักษ์

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาเเละการเเนะเเนว 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สระบุรี
(ห้วยขมิ้น, หนองเเค)

บรรณารักษ์, ธุรการ, พิสูจน์อักษร

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ธุรการ,บรรณารักษ์,ครู

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อ่างทอง
(ชะไว, ไชโย)

ครู, บรรณารักษ์ ,แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็ก

14 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บรรณารักษ์ 
มศว. บางแสน
กรุงเทพมหานคร
(บางไผ่, บางแค)

ธุรการ/บรรณารักษ์/ผู้ปฏิบัติงาน

8 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่ฮ้อยเงิน, ดอยสะเก็ด)

บรรณารักษ์

7 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ศรีณรงค์, ชุุมพลบุรี)

งานเลขาฯ,ธุรการทั่วไป,บรรณารักษ์,งานสารบรรณ,งานวิชาการทางการศึกษา

7 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ปทุมธานี
(ระแหง, ลาดหลุมแก้ว)

บรรณารักษ์, ธุรการ

4 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(สามพราน, สามพราน)

บรรณารักษ์

3 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ดอนทราย, ไม้แก่น)

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ศาสตร์

1 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

บรรณารักษ์

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงจันเกษม, เขต จตุจักร)

บรรณารักษ์, ครู, เจ้าหน้าห้องสมุด,เจ้าหน้าห้องโสต

22 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(จันเกษม, จตุจักร)

บรรณารักษ์ ครูคอม ธุรการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรุงเทพมหานคร
(ปากเกร็ค, ปากเกร็ด)

บรรณารักษ์

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
ม.ราชภัฎจันทรเกษม
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมืองนนทบุรี)

บรรณารักษ์, ธุรการ, การตลาด, ADMIN

13 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสคร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ทุ่งกระพังโหม, กำแพงแสน)

บรรณารักษ์

9 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาวาสุกรี
อยุธยา
(กระจิว, ภาชี)

บรรณารักษ์

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(นครหลวง, นครหลวง)

ธุรการ เลขานุการ บรรณารักษ์

2 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(คำแคน, มัญจาคีรี)

ธุรการ,ประสานงาน,ต้อนรับ,บริการลูกค้า,บรรณารักษ์

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์,ครูพี่เลี้ยง,พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

16 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คู้ฝั่งเหนือ, หนองจอก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat