LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาบรรณารักษ์ ผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาผู้สมัครงานบรรณารักษ์ หาพนักงานบรรณารักษ์ หาคนทำงานบรรณารักษ์ หาคนว่างงานบรรณารักษ์ หาเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บรรณารักษ์

12 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(เกาะสะท้อน, ตากใบ)

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์

11 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ชุมพร
(แม่น้ำ, เกาะสมุย)

ธุรการ,บรรณารักษ์,คีย์ขอมูลเอกสาร,อื่นๆ

8 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(บางปู, ยะหริ่ง)

บรรณารักษ์ , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ

30 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศสาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ธุรการ,ประสานงาน,บรรณารักษ์,ผู้ช่วยผู้จัดการ,การตลาด,

24 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

งานบรรณารักษ์,งานจัดการเอกสาร,ครูบรรณารักษ์

21 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

บรรณารักษ์ฯ, ธุรการ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ท่าพุทรา, คลองขลุง)

งานคิพิการ/ธุรการ/วิชาการ/สังคม(บรรณารักษ์/กฏหมาย/พุทํ๊ธศาสนา

11 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

เลขานุการ/ธุรการ/บรรณารักษ์

7 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ไทยศึกษาบูรณาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(ท่าดี, ลานสกา)

บรรณารักษ์,ครูบรรณารักษ์

7 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(นครปฐม, เมือง)

บรรณารักษ์ จัดทำเอกสาร คีย์ข้อมูล

6 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
สุโขทัย
(เขาแก้วศรีสมบูรณ์, ทุ่งเสลี่ยม)

นักสารสนเทศ,บรรณารักษ์

5 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(โนนเพ็ด, ประทาย)

บรรณารักษ์ ธุรการ นักจัดการเอกสาร

4 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กัทรวิชัย)

บรรณารักษ์, งานธุรการ, นักเอกสารสารสนเทศ

4 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชุมพร
(ดอนยาง, ปะทิว)

บรรณารักษ์ ,ธุรการ, อื่นๆ

3 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ(สารสนเทศศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นครราชสีมา
(ปรุใหญ่, เมือง)

ครูผู้ช่วย, ครูบรรณารักษ์

27 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(ดอนมะเกลือ, อู่ทอง)

บรรณารักษ์, ครูบรรณารักษ์, นักเอกสารสนเทศ

23 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชุมพร
(ท่าแซะ, ท่าแซะ)

งานธุการ บรรณารักษ์

14 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กระบี่
(พรุเตียว, เขาพนม)

การจัดการสารสนเทศ บรรณารักษ์ นักนิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์

13 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(ชิงโค, สิงหนคร)

งานธุการ บรรณารักษ์

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ (บรรณารักษ์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
กระบี่
(พรุเตียว, เขาพนม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat