LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาต่างประเทศ ผู้สมัครงานต่างประเทศ หาผู้สมัครงานต่างประเทศ หาพนักงานต่างประเทศ หาคนทำงานต่างประเทศ หาคนว่างงานต่างประเทศ หาเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 เลขานุการ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ติดต่อต่างประเทศ,,นำเข้า-ส่งออก,BOI,เลขานุการ

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ,Purchasing, oversea coordinator

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีนธุรกิจ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(-, คลองสามวา)

ประสานงานต่างประเทศ

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีนธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(รองเมือง, ประทุมวัน)

เจ้าหน้าที่ boot แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

24 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
วิทยาลัย นานาชาติเซนต์เทเรซ่า
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

ธุรการ, ประสานงานต่างประเทศ

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อุดรธานี
(วังสามหมอ, วังสามหมอ)

งานในประเทศและงานต่างประเทศ

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ภาษา-คณิต 
โรงเรียนคอนสวรรค์
ชัยภูมิ
(คอนสวรรค์, คอนสวรรค์)

งานต่างประเทศ

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
ปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

20 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
ราชภัฎกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ในเมือง, เมือง)

Procurement /Purchasing manager/ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ /ประสานงานต่างประเทศ/จีน/ล่าม

20 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา Finance and Marketing 
Assumption University (ABAC) of Bangkok, Thailand
กรุงเทพมหานคร
(Bangkabi, Huamark)

งานที่ใช้ภาษาต่างประเทศ ,operator, receptionist

18 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 55 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา มัธยมศึกษา 
คณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลีย
กรุงเทพมหานคร
(วังใหม่, ปทุมวัน)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

15 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู
(ทรายทอง, ศรีบุญเรือง)

พี่่เลี้ยงน้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้ หรืองานอื่นๆ

15 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
ม.กรุงเทพ
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

10 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
น่าน
(ผาสิงห์, เมือง)

ฝ่ายขายต่างประเทศ

8 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา ceramic desing 
visva bharati university
กาญจนบุรี
(ยางม่วง, ท่ามะกา)

แปล,ประสานงาน,ฝ่ายขายต่างประเทศ,พนักงานธุรการ เป็นต้น

8 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครศรีธรรมราช
(, )

ติดต่อต่างประเทศ

6 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

เจ้าหน้าที่เงินตราต่างประเทศ

5 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา การเงิน การธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

พนักงานขายต่างประเทศ

4 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยพายัพ
นครสวรรค์
(หนองโพ, ตาคลี)

พนักงานเเลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชฎัชพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

30 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(ร่มเกล้า, มีนบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat