LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาต่างประเทศ ผู้สมัครงานต่างประเทศ หาผู้สมัครงานต่างประเทศ หาพนักงานต่างประเทศ หาคนทำงานต่างประเทศ หาคนว่างงานต่างประเทศ หาเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ภาษาต่างประเทศ

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
สยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
ปทุมธานี
(บางหลวง, เมือง)

ธุรการ,lmport export,จัดซื้อต่างประเทศ

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศรีสะเกษ
(ก้านเหลือง, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขาย, การตลาด, การจัดการต่างประเทศ, ต้อนรับ

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาการสื่อสารและธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชุมพร
(ต.ชุมโค, อ.ปะทิว)

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

เจ้าหน้าที่เเลกปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำสนามบินภูเก็ต

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลับราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ภูเก็ต
(กระทู้, กระทู)

เจ้าหน้าที่ด้านต่างประเทศ,ครู, อาจารย์,พนักงานโรงแรม

12 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, บางเขน)

พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

12 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ภูเก็ต
(สาคู, ถลาง)

ประสานงานต่างประเทศ, จัดซื้อต่างประเทศ, ผู้ช่วยผู้จัดการ, งานขาย, โลจิสติกส์

11 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา Faculty of Archaeology 
Silpakorn University
กรุงเทพมหานคร
(Bangna, Bangna)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

9 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา การจัดการ 
ศรีธนาพาณิขย์การ
เชียงใหม่
(พระสิงห์, เมือง)

งานทางด้านต่างประเทศ , ไม่มีประสบการณ์ , บาริสต้า , ผจก.ฝึกหัด , บริการลูกค้า , คีย์ข้อมูล , call center

9 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ม.ราชภัฏนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานและเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

8 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันตก, คลองสามวา)

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

8 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา Hotel Management 
Bangkok University
ปทุมธานี
(Ladsawai, Lumlukka)

งานทางด้านต่างประเทศ,Barista ฝึกหัด, call center ,ฝ่ายบุคคล , ไม่มีประสบการณ์

7 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ม.ราชภัฏนครปฐม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงหัวหมาก, เขตบางกะปิ กรุงเทพ)

ประสานงานติดต่อต่างประเทศ, ธุรการ

6 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

เจ้าหน้าที่booth แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

International business, marketing, sale, asst. Manager, import-export etc

30 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา International Business Management 
Burapha University International College
ชลบุรี
(, )

เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

บูธแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สกลนคร
(ขมิ้น, เมือง)

Suitcaser international

29 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ 
สถาบันราชภัฎเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(หนองตาแต้ม, ปราณบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat