LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาต่างประเทศ ผู้สมัครงานต่างประเทศ หาผู้สมัครงานต่างประเทศ หาพนักงานต่างประเทศ หาคนทำงานต่างประเทศ หาคนว่างงานต่างประเทศ หาเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 การโรงแรม,ล่ามภาษาต่างประเทศ,ติดต่อประสานงานระหว่างต่างประเทศ,การตลาด,ประชาสัมพันธ์

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา  
Paignton community and sports acdemy College
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จัตตุจัส)

Shipping international, domestic shipping, sales marketing

16 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ARTS Business Chinese 
Assumption university
สมุทรปราการ
(TAIBAAN, MUANG)

PC,ธุรการ,ประสานงานต่างประเทศ

15 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา
ปัตตานี
(ยะรัง, ยะรัง)

ธนาคาร,สินเชื่อ, ต่างประเทศ

13 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
นนทบุรี
(บางกระสอ, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

13 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อิสลามศึกษา(นานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ยะลา
(สะเตงนอก, เมือง)

ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ

10 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 58 ปี ประสบการณ์ 34 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

Receptionist, เลขานุการ, ล่าม, ฝ่ายต่างประเทศ,ฝ่ายบุคคล

9 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

ครูภาษาอังกฤษ, เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ, ธุรการ

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
อยุธยา
(ประตูชัย, อยุธยา)

งานต่างประเทศ

6 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งพญาไท, พญาไท)

บริการลูกค้า ภาษาต่างประเทศ

5 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
ม. สารคาม
อุดรธานี
(เมืองเพีย, กุดจับ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ( เรียนอยู่สาขาต่างประเทศ )

4 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทตโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
(อรุณอมรริรทร์, บางกอกน้อย)

ผู้ช่วยครูต่างประเทศ

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
นนทบุรี
(ตำบลท่าทราย, เมืองนนทบุรี)

ล่าม,เลขานุการ,ประสานงานต่างประเทศ

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ตำแหน่ง Beauty Advisor ขายเครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศ(ประจำห้างสรรพสินค้า)เดอะมอลล์ บางกะปิ

28 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชัยนาท
(ตลุก, สรรพยา)

Pharmaceutical/Medical Representative, International Sales Representative, Research & Development, Marketing Research, Quality Control Officer, Regulation & Compliance Office

28 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา Biological Sciences with Biomedical Science Concentration 
Mahidol University International College (MUIC)
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

การตลาด,ต่างประเทศ,Import&Export, Sales Oversea,International

26 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาโท สาขา International Business 
COVENTRY UNIVERSITY,UK
กรุงเทพมหานคร
(บางขุนศรี, บางกอกน้อย)

พนักงานจัดซื้อ ต่างประเทศ และในประเทศ

25 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน จ.ขอนแก่น
ปทุมธานี
(หน้าไม้, ลาดหลุมแก้ว)

การต่างประเทศ

24 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

เป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ต่างประเทศ

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา อังกฤษ-ไทย-สังคม 
Kanlayanawat School
กรุงเทพมหานคร
(Lad Krabang, Lad Krabang)

logistic, marketing, tutor, sale representative, international operation

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป ภาคภาษอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat