LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาช่างไฟฟ้า ผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาผู้สมัครงานช่างไฟฟ้า หาพนักงานช่างไฟฟ้า หาคนทำงานช่างไฟฟ้า หาคนว่างงานช่างไฟฟ้า หาเจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างไฟฟ้า

5 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
ชลบุรี
(นาเกลือ, บาละมุง)

ช่างไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ช่างไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา อีเล็ทรอนิกส์อุตสหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
พิษณุโลก
(หนองแขม, พรหมพิราม)

ช่างไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(บ้านยาง, เกษตรสมบูรณ์)

ช่างไฟและอิเล็กทรอนิกส์

4 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ
ขอนแก่น
(โคกสง่า, พล)

พนักงานขาย ช่างไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิน 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

ช่างไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
(ต.น้ำอ้อม, กันทรลักษ์)

ช่างไฟฟ้า

3 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
เทคโนโลยี่อุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้าและซ่อมบำรุง

3 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนเกษตรชลบุรี
ระยอง
(พลา, บ้านฉาง)

ช่างไฟฟ้า

3 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาเทคนิคมวกเหล็ก
สระบุรี
(บ้านป่า, แก่งคอย)

ช่างไฟ. ช่างซ่อมบำรุง

2 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
ขอนแก่น
(โคกสง่า, พล)

ช่างไฟฟ้า

2 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียงเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

2 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก
สระบุรี
(บ้านป่า, อำเภอแก่งคอย)

ช่างไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุง

2 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
เทคโนโลยี่แหลมทอง
อยุธยา
(บางไทร, บางไทร)

ช่างไฟฟ้า

2 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย
สุโขทัย
(ท่าฉนวน, กงไกรลาศ)

ช่างไฟฟ้าช่างกล้องระบบรักษาความปอดภัย

1 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
ภูเก็ต
(เทพกระษัตรี, ถลาง)

ช่างไฟฟ้าระบบ

1 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวิเชียน
อยุธยา
(ลำตาเสา, วังน้อย)

ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง พนักงาขาย

30 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง/ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเเพร่
แพร่
(ไผ่โทน, ร้องกวาง)

ช่างไฟฟ้า

30 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ
(ต.ซับใหญ่, อ.ซับใญ่)

ช่างไฟฟ้า

30 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(มะอึ, ธวัชบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat