LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาจป วิชาชีพ ผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาผู้สมัครงานจป วิชาชีพ หาพนักงานจป วิชาชีพ หาคนทำงานจป วิชาชีพ หาคนว่างงานจป วิชาชีพ หาเจ้าหน้าที่จป วิชาชีพ

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานสาธารณสุข

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลพบุรี
(มะกอกหวาน, ชัยบาดาล)

นักวิชาการสาธารณสุข

23 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขอนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาสารคาม
(หนองทุ่ม, วาปีปทุม)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค

23 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
มหาสารคาม
(หนองม่วง, บรบือ)

รักษาความปลอดภัย. อื่นๆ

22 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(กะลุวอ, เมือง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อุบลราชธานี
(หนามแท่ง, ศรีเมืองใหม่)

พนักงานรักษาความปลอดภัย ญ

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
เพชรบุรี
(ตำหรุ, บ้านลาด)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, นักวิชาการสาธารณสุข

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

ผู้ช่วยเภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
อุดรธานี
(หนองนาคำ, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

21 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

พนังงานทั่วไป สาธารณสุข

21 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
ร.ร รอมาเนีย
กรุงเทพมหานคร
(รามคำแหง59, )

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

21 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(อ้อมน้อย, กระทุ่มแบน)

รักษาความปลอดภัย

21 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา บัญชี 
เทคนิคศรีวัฒนา
นนทบุรี
(, เมือง)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ช่วยแพทย์

21 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กาฬสินธ์
(นาขาม, กุฉินารายณ์)

สาธารณสุข

21 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สาธารณสุข 
โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม
อทัยธานี
(ต.ห้วยคค, อ.ห้วยคต)

Safety

21 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ระยอง
(ต.มาบตพุด, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข ,ครู,ผู้จัดการ,ธุรการ งานเอกสาร

20 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชัยภูมิ
(กวางโจน, ภูเขียว)

รักษาความปลอดภัย

20 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
กศน.อำเภอท่าเเพ
ภูเก็ต
(กมลา, กะทู้)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

20 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(คำเนียม, กันทรารมย์)

พนักงานรักษาความปลอดภัยภายในห้าง

20 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(แสนสุข, วารินชำราบ)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

20 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลดภัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงท่าแร้ง, เขตบางเขน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat