LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูวิทยาศาสตร์

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นครปฐม
(บางช้าง, สามพราน)

ครูพี่เลี้ยง

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, )

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 23 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่ริมวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, กรุงเทพ)

งานสายบริหาร/อาจารย์สายบริหาร

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(3, คลองหลวง)

พนักงาน ,ครู

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
นครราชสีมา
(เกษมทรัพย์, ปักธงชัย)

ครูพี่เลี้ยงอนุบาล,พี่เลี้ยงอนุบาล,แม่บ้าน

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. อุดมวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครู

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ม.ราชภัฏสงขลา
สงขลา
(บ่อยาง, เมืองสงขลา)

พนักงานขาย, เจ้าหน้าที่จัดซืื้อ, เจ้าหน้าที่ธุรการ, ครูสอนภาษาอังกฤษ ฯ

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(คุ้งลาน, บางปะอิน)

ครูสังคม

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เชิงดอย, ดอยสะเก็ด)

ครู / ธุรการโรงเรียน

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
กรุงเทพมหานคร
( ลำผักชี, หนองจอก)

เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป/ธุระการ/คีย์ข้อมูล/ครู

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

ครูสอนคณิตศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ธุรการ

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(สะเดาใหญ่, ขุขันธ์)

นักวิจัย, นักวิชาการ, อาจารย์

3 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา กีฏวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นครราชสีมา
(โคกกรวด, เมืองนครราชสีมา)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร, ครูสอนอาหาร

3 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหาร และการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประจวบคีรีขันธ์
(พงศ์ประศาสน์, บางสะพาน)

พนักงานขาย, ครูคณิตสาสตร์, ธุรการ

3 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยอง
(หนองละลอก, บ้านค่าย)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

3 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา English 
University of Distance Education, Mandalay
เชียงราย
(เวียงหอม, แม่สาย)

ครูสอนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย

3 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา คณิตศาสตรศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกลุ่ม)

ครูอนุบาล

3 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กาฬสินธ์
(ธัญญา, กมลาไสย)

ครูสอนคณิตศาสตร์

3 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรสชภัฎอุดรธานี
อุดรธานี
(โพนสูง, ไชยวาน)

ครูพี่เลี้ยง,พนักงานรพ.,พนักงานธนาคาร,พนักงานธุรการ เสมียน

3 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
นครสวรรค์
(ชะแมบ, วังน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat