LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนศิลปะ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ประยุกตศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นนทบุรี
(บาวบัวทอง, บางบัวทอง)

ครู

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
ราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ทรายขาว, สอยดาว)

ครู งานธุรการ การเงิน ทะเบียนนักเรียน

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กรุงเทพมหานคร
(บางกอกน้อย, บางกอกน้อย)

ครูผู้สอน

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
นครพนม
(โพนสวรรค์, โพนสวรรค์)

การโรงแรม, ครู

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

ครูภาษาไทย, พนักงานขาย, พนักงานธนาคาร, สอนพิเศษ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(ต.แสนสุข, เมือง)

ครู,อาจารย์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(เสนานิคม, จตุจักร)

ครูวิทยาศาสตร์, ธุรการ, ครูสอนระดับประถม, ครูอนุบาล, ครูพี่เลี้ยง

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(แขวงอนุสาวรีย์, เขตบางเขน)

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักธรณีวิทยา นักสำรวจผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ ครู-อาจารย์ คณิต - อังกฤษ งานบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ งานต่างประเทศ งานอื่นๆ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ธรณีวิทยา (Geological Science) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)
ชลบุรี
(บางละมุง (Tumbon Bang Lamung), บางละมุง (Bang Lamung District))

ครูสอนหนังสือ,พนักงานประจำคลังสิ้นค้า,จัดเรียงสิ้นค้า

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
ขอนแก่น
(ไชยสอ, ชุมแพ)

ครูภาษาไทย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าทราย, เมืองนนทบุรี)

ครู , เลขานุการ , Customer Service

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา English 
National Institute of Development Admisnistration
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ คุณครู พนักงานเสริฟ์

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รัษฎา
ตรัง
(หนองบัว, รัษฎา)

ครูศิลปะ

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ปะคำ, ปะคำ)

ครูพลศึกษา

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(จรเข้บัว, ลาดพร้าว)

ครู

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นครปฐม
(คลองใหม่, สามพราน)

ครูสุขศึกษาและพลศึกษา(สอนว่ายน้ำ)

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง
อยุธยา
(หนองน้ำใหญ่, ผักไห่)

ครูสอนสังคม

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
ขอนแก่น
(เมืองเก่า, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กไทย/ต่างชาติ,ครูสอนพิเศษคณิต/อังกฤษ

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
พณิชยการหัวหิน
กรุงเทพมหานคร
(บึงสนั่น, ธัญบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat