LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 บัญชี,ครู

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมือง)

ครูผู้ช่วย

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
(บึงกุ่ม, คลองกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วยครูอนุบาล

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์กับภาษาอังกฤษ 
รร.สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนงเหนือ, วัฒนา)

งานครู งานธุรการ

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คบ.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สมุทรสงคราม
(สวนหลวง, อัมพวา)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 61 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร์ (Linguistics) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
นนทบุรี
(, Nonthaburi)

ครูสอนศิลปะ,นักออกแบบ,กราฟฟิคดีไซต์

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จัตุจักร)

ครู

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อยุธยา
(หัวรอ, อยุธยา)

ครูผู้สอน

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปราจีนบุรี
(นาดี, นาดี)

ครูนาฏศิลป์

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์ไทยศึกษา 
สถาบันบัณฑิฒพัฒนศิลป์
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมือง)

ครู

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขอนแก่น
(ภูเวียง, ภูเวียง)

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครูสอนดนตรี,งานดนตรี และอื่นๆ

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

การตลาด บริการลูกค้า ครู ธุรการ การบัญชี

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ตรัง
(ควนธานี, กันตัง)

การท่องเที่ยว งานธุรการ ครู

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ครูพี่เลี้ยง

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ธุรกิจ 
ศรีวิชัยวิทยา
นครปฐม
(วังตะกู, เมือง)

ครูผู้สอน ผู้ช่วยสอน

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ราษฎร์บูรณะ, ราษฎร์บูรณะ)

ครูสอนภาษาอังกฤษ , ครูการศึกษาพิเศษ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาราชภัฏกำแพงเพชร
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ครู, อื่นๆ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมืองสมุทรปราการ)

ธุรการว คีย์ข้อมูล ครู

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมุทรปราการ
(บางจาก, พระประแดง)

ธุรการ ,ครูอัตราจ้าง

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
ม.มหาสารคาม
หนองคาย
(แก้งไก่, สังคม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat