LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 อาจารย์สอนภาษาจีน ล่ามภาษาจีน

4 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกวางสี ประเทศจีน
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

วิศวกร,เขียนแบบ,ครู

4 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
สมุทรสาคร
(โคกขาม, เมือง)

อาจารย์ งานทะเบียน

4 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สมุทรสาคร
(หนองบัว, บ้านแพ้ว)

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

4 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สุโขทัย
(บ้านตึก, ศรีสัชนาลัย)

อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

4 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(วัดกลัยาณ์, ธนบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานบริการ,แคชเชียร์

4 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

จิตวิทยา,ครู,

4 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผีเสื้อ, เมือง)

ครู - อาจารย์

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ เอกสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานขาย, ธุรการ,ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครนายก
(ศรีนาวา, เมืองนครนายก)

ครูผู้สอน

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ตาก
(คีรคราษฎร์, พบพระ)

ครูคณิตศาสตร์ ม.ปลาย

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัศิลปากร
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

ครูปฐมวัย การขาย งานโรงแรม

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบล
ยโสธร
(สามแยก, เลิงนกทา)

ครูดนตรีสากล

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีสากล 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
นครนายก
(, บ้านนา)

ครูประถมศึกษา

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แพร่
(ป่าแมต, เมือง)

ครูคอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Math Com) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ราชบุรี
(วัดแก้ว, บางแพ)

พนักงานสำนักงาน ธุรการ ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยง

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(นางรำ, ประทาย)

ครูอนุบาล

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ-ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางยี่ขัน, บางพลัด)

ครูสอนคอมพิวเตอร์

3 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
กาฬสินธ์
(สงเปลือย, เขาวง)

ครูสอนปฐมวัย หรือ พนักงานบริการรับส่ง-เอกสาร งานธุระการ

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตาก
(น้ำรึม, เมือง)

ธุรการ,บัญชี,พนักงานขาย,อาจารย์,ประชาสุมพันธ์,งานบริการลูกค้า

3 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตราด
(ท่าพริก, เมืองตราด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat