LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศิริรัตน์บริบาล
เชียงใหม่
(หายยา521, เมืองเชียงใหม่)

ครูปฐมวัย ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่บุคคล ธุรการ วิเคราะห์ข้อมูล

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศสถิติ 
มหาวิทยสลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมือง)

ครูปฐมวัย

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(โนนหวาย, หนองวัวซอ)

ครู

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึษา 
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
สุพรรณบุรี
(สามชุก, สามชุก)

ผู้ช่วยครู การตลาด Marketing

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นครปฐม
(บางแขม, เมือง)

ครูดนตรี

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(สนามชัย, สทิงพระ)

ครู

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
ม.ราชภัฎเชียงราย
แม่ฮ่องสอน
(แม่สะเรียง, แม่สะเรียง)

ครูปู้สอนวิชาการตลาด Marketing

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาเ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ชุมพร
(นาหูกวาง, ทับสะแก)

ครู

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกศ
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

นักวิทยาศาสตร์,พนักงาน,ครูสอนพิเศษ

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยนาท
(ห้วยงู, หันคา)

งานอิสระ ครู/อาจารย์ วิศวกร พนักงานขับรถ

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มุกดาหาร
(นาโสก, มืแง)

คุณครูพี่เลี้ยงเด็ก ,การโรงแรม

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ลำปาง
(พิชัย, เมือง)

อาจารย์ นิติกร

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสัง, ทุ่งใหญ่)

ครูผู้สอน

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าวัง, เมือง)

เชลล์ ฝ่ายขาย แนะนำสินค้า งานสอน มีใบประกอบวิชาชีพครู

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นครศรีธรรมราช
(ท่าไร่, เมือง)

ครูอัตราจ้าง พนักงานราชการ ครูเอกชน ติวเตอร์

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ครู,ติวเตอร์,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ล่ามแปล

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมือง)

ครูประจำศูนย์เรียนภูมิภาค (ประจำศูนย์หาดใหญ่)

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี
นราธวาส
(สุไหงปาดี, สุไหงปาดี)

ครูสอนศิลปะ,Graphics Desing ,artwork

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุพรรณบุรี
(สองพี่น้อง, สองพี่น้อง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat