LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระยอง
(ปากน้ำ, เมือง)

ครูภาษาอังกฤษ

22 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

งานครู งานธุรการ งานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิชาชีพครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมือง)

ครู งานทางด้านการศึกษา งานทางด้านห้องปฏิบัติการ

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นครศรีธรรมราช
(บ้านตูล, ชะอวด)

อาจารย์,ผู้จัดการ

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา รัฐปรัศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์
พิจิตร
(เชาทราย, ทับคล้อ)

ครูพี่เลี้ยง

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มสธ.
ขอนแก่น
(นางิ้ว, เขาสวนกวาง)

ครู ผู้ช่วยอาจารย์ งานออฟฟิศ งานราชการหรืองานอื่น ๆ

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พัทลุง
(โคกชะงาย, เมือง)

โรงงาน โรงแรม คลังสินค้า ครู งานบริการ ธุรการ งานขาย สังคมสงเคราะห์ นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงราย
(ป่าซาง, แม่จัน)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูภาษาไทย

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ครู,ประชาสัมพันธ์,ผู้ออกแบบการแสดง

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)

ครูพี่เลียง

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

ครูพี่เลี้ยง

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา บัญชี 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)

ครู ธุรการ พนักงานธนาคาร ประสานงานท

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นครปฐม
(กำแพงแสน, กำแพงแสน)

การเงิน บัญชี ครู admin

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

ครูพละ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและการจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครู, อาจารย์

21 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นนทบุรี
(บางรักพัฒนา, บางบัวทอง)

ครูพี่เลี้ยง

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(ต.คำสร้างเที่ยง, อ.สามชัย)

ธุรการ จัดซื้อ ฝ่ายผลิต ครูพี่เลี้ยง

22 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ชลบุรี
(นาป่า, เมือง)

ครูนาฏศิลป์ไทย

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา นาฎศิลป์ไทย 
มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สระบุรี
(วิหารแดง, วิหารแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat