LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 อาจารย์ การตลาด คีย์ข้อมูล

4 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

ครู

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอนแก่น
(นางาม, มัญจาคีรี)

ครูผู้ช่วยอนุบาล

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท-ภาษา 
ร.ร เจ้าพระยาวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอเเหลม)

ครูวิทยาศาสตร์

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(ห้วยหมอนทอง, กำแพงแสน)

ครูวิทยาศาสตร์

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์ -คณิต 
โรงเรียนดอนเสียวแดงพิทยาคม
นครพนม
(บ้านเสียว, นาหว้า)

อาจารย์

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา สถิติประกันภัยและบริหารความเสี่ยง 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)

ครูพี่เลี้ยง

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง
สุพรรณบุรี
(สระพังลาน, อู่ทอง)

ผู้จัดการสวน ครูพี่เลี้ยง

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 
ม.เกษตร
สกลนคร
(บึงทวาย, เต่างอย)

ครูธุระการ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชัยภูมิ
(บ้านแท่น, บ้านแท่น)

ครูหรือพนักงานการตลาด

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยวไลลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(สีกัน, ดอนเมือง)

ครูผู้สอน ,งานธุรการ ,งานทะเบียน

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

ครูฝึกสอนพละ

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละศึกษา 
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

พนักงานธนาคาร ,พนักงานงานการเงินบริษัท, พนักงานไปรษณีย์, พนักงานราชการ ,ครูเตรียมอนุบาล

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
สถาบันราชภัฎนครราชสีมา
หนองคาย
(ทุ่งกระเต็น, หนองกี่)

ครูพี่เลี้ยง

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

ครูสอน

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี
(บ้านยาง, คีรีรัฐนิคม)

ครูวิทยาศาสตร์

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
กรุงเทพมหานคร
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

ครู

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แพร่
(แม่หล่าย, เมือง)

ครู, ธุรการ, จัดซื้อ, บัญชี, การตลาด

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
(สวนจิก, ศรีสมเด็จ)

ครูอัตราจ้าง ผู้ดูแลเด็ก

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาขาสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
น่าน
(เรือง, เมือง)

ครู/พนักงานประจำ/พนักงานพาร์ทไทม์

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat