LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาครู ผู้สมัครงานครู หาผู้สมัครงานครู หาพนักงานครู หาคนทำงานครู หาคนว่างงานครู หาเจ้าหน้าที่ครู

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้้ยงเด็ก ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
อุดรธานี
(โนนหวาย, หนองวัวซอ)

นักจิตวิทยา ครูสอนทักษะและพัฒนาการเด็ก ปรับพฤติกรรม

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

ครู

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
กาฬสินธ์
(ยางตลาด, ยางตลาด)

ครู พนักงานขาย

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ สาขาวิทย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
นครปฐม
(ไร่ขิง, สามพราน)

ครู อาจาร์ย วิทยากรอบรม

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ทับทัน, สังขะ)

ติวเตอร์ ศิลปะ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 10 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
บางบัวทอง
นนทบุรี
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

ครู พี่เลี้ยง

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

ครูสอนศิลปะ งานที่เกี่ยวกับศิลปะ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
พัทลุง
(จองถนน, เขาชัยสน)

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์. และวิชาอื่นๆ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ราชภัฏกำแพงเพชร
ตาก
(พระธาตุ, แม่ระมาด)

ครูพี่เลี้ยง

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ
สระแก้ว
( สระแก้ว, เมือง)

ครูพลศึกษา

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาเเละสุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(เพชรละคร, หนองไผ่)

ครูพลศึกษา

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอนแก่น
(กุดธาตุ, หนองนาคำ)

ครู,อาจารย์,สอนวิชาภาษาไทย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

ครูปฐมวัย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์
มุกดาหาร
(โพนทราย, เมือง)

ครู

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ทัศนศลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(เชียงพิณ, เมือง)

ธุรการด้านเอกสาร,พนักงานประจำออฟฟิต,ครูอนุบาล

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
สงขลา
(คลองแห, หาดใหญ่)

ครู

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา อังกฤษ 
PBRU
ชุมพร
(ทุ่งระยะ, สวี)

ครูพลศึกษา

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
( บ้านแหลม, บ้านเเหลม)

ครูอนุบาล

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามป้อม, วาปีปทุม)

ครู

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat